Kde zlyhá zákon, uspeje kryptoanarchia

Napísal ppadmin

Pred tromi dňami sme zverejnili článok, Všetci sú za dverami, v ktorom sme Ministerstvo financií SR žiadali o zverejnenie informácií o pripravovanej legislatíve. Behom tohoto náročného procesu sa nám nepodarilo získať žiadne relevantné informácie, ktoré by nám dali vodítko, akým smerom sa prichádzajúca regulácia bude uberať. Po finančnej motivácií v anonymnej kryptomene Monero sa nám podarilo dostať sa k pravdepodobne pripravovanej dokumentácii k prichádzajúcej legislatíve. Z evidentne anonymného emailu nám dorazil dokument, ktorý popisuje jednotlivé témy, ktoré má ministerstvo v hľadáčiku. Odmena 1 XMR bola vyplatená anonymne. Tešíme sa z toho, že práve kryptoanarchia bola sprostredkovateľom tohoto unikátneho zážitku, pri ktorom práve anonymná kryptomena dokázala ztransparentniť verejnú správu. Následujúci obsah je znenie dokumentu, ktoré sme obdržali.

Opatrenia na podporu inovácií na finančnom trhu

1 Inovačný hub

Slovenský Inovačný hub by mal pozostávať z virtuálnej a personálnej zložky. Virtuálnou je doplnenie už existujúcich informácií na stránke Národnej banky Slovenska (NBS) a Ministerstva financií SR (MF SR) a ich sprehľadnenie (s využitím aj záložky Centra pre finančné inovácie. Tie by mali:

  • byť jasne označené (FinTech, Finančné inovácie etc.)
  • byť doplnené prehľadnými informáciami o licenčných podmienkach a podmienkach výkonu činnosti finančných inštitúcií a FinTech spoločností s prepojeniami na už existujúce informácie na stránkach NBS a MF SR,
  • obsahovaž informácie o nových technológiách na finančnom trhu (alternatívni poskytovatelia platobných služieb, crowdfunding, virtuálne meny, blockchain, artificial intelligence etc.),
  • obsahovať FAQs a dostupné stanoviská a informácie NBS, MF SR, ECB, ESAs etc. k danej problematike,
  • mať ako súčasť knižnicu s odkazmi na platné právne predpisy v danej oblasti a podrobnejší rozpis pravidiel podnikania pre danú oblasť,
  • obsahovať zjednodušený licenčný manuál pre finančné inštitúcie,
  • mať ďalšie features – podľa potreby a nápadov sa dá doplniť.

Personálna zložka Inovačného hubu by pozostávala zo skupiny zamestnancov MF SR a NBS, ktorí by boli dostupní prostredníctvom mailu, telefonicky pre dotazy podnikateľov. Mala by byť stanovená možnosť stretnutia za účelom prediskutovania biznis plánov a ich regulatórnych podmienok.
Možné je do tímu pribrať aj expertov z iných rezortov a zástupcov podnikateľskej komunity.
Po počiatočnej komunikácií by mohol byť danému subjektu pridelený jeden člen Inovačného hubu ako kontaktná osoba pre komunikáciu/konzultáciu.

Komunikácia v rámci Inovačného hubu mala okrem obligatórneho slovenského jazyka prebiehať aj v anglickom jazyku. Rozsah podkladov, ktoré by bolo možné predkladať napr. pri licenčnom konaní v angličtine je potrebné stanoviť na základe požiadaviek a praxe Národnej banky Slovenska.

2 Inovačný Hub – Európsky rozmer

Vytvorenie platformy na výmenu informácií pre spoločnosti z jednotlivých spolupracujúcich členských štátov Európskej únie (One-stop shop).

Experience/knowledge sharing – zdieľanie informácií v prípade zlepšovania prostredia v jednotlivých štátoch (v súčasnosti už bola vytvorená databáza kontaktov na senior úrovni na zdieľanie skúseností členských štátov) – napr. udelenie mandátu orgánu dohľadu podporovať nové formy pôsobenia na finančných trhoch.

Common Voice – pri nových EU iniciatívach a legislatívnych návrhoch zo strany Európskej Komisie, možnosť koordinovaného prístupu participujúcich členských štátov s cieľom pozitívne vplývať na vývoj regulácie na EU úrovni

Hľadanie možností financovania pre FinTech spoločnosti v rámci existujúceho EU rámca – ide napríklad o diskusiu o využití EU finančného rámca po roku 2020, program EU fondu pre strategické investície, nástroje EIB (EU investičnej banky) a pod.

Zatiaľ sa podarilo aktívne osloviť 14 MSs, ktoré sú ochotné sa do tejto iniciatívy zapojiť.

3 regChat

Vytvorenie inovatívneho komunikačného kanála ako doplnku ku komunikácií mailom alebo telefonicky. V skôr diskusná skupina, do ktorej by záujemcovia mohli poslať požiadavku a dostali by odpoveď v rozumnom čase. Napojení by boli členovia Inovačného hubu. Po počiatočnej komunikácii a zistení požiadavky a vážnosti záujmu by bol záujemca pridelený konkrétnemu človeku v rámci Inovačného Hubu.

4 Elektronické predkladanie podkladov

Zvýšenie objemu elektronizácie procesu predkladania podkladov v procese žiadosti o udelenie licencie. Litva napríklad začiatkom septembra oznámila plnú elektronizáciu licenčného konania ako nástroj regtech, ktorý umožňuje elektronické predkladanie podkladov.

5 Business Mentori

Spolupráca s externými odborníkmi/podnikateľmi, ktorí majú za sebou úspešnú podnikateľskú činnosť a boli by ochotní pomáhať radami a skúsenosťami novým podnikateľom. Podobné projekty existujú vo svete a sú veľkým prínosom pre rozvoj podnikateľského prostredia.

6 Sandbox

Dohliadanie subjektov počas stanoveného obdobia (väčšinou 1 rok) s väčším zameraním na odstránenie nedostatkov bez zásadných sankcií. Počas tohto obdobia väčšinou spoločnosť poskytuje len jeden produkt v obmedzenej funkcionalite a testujú sa jeho bezpečnosť, spoľahlivosť procesov, komunikácia, ochrana dát etc. Môže fungovať aj ako uzavretá schéma so “živými” dátami klientov (anonymizovanými), na ktorých sa testuje technologické riešenie bez prieniku na “živý” trh. Tento spôsob sa využíva skôr pre data procesing/mining technológie. Pre bankové a platobné schémy je vhodnejší skôr prvý model s obmedzenou živou prevádzkou.

7 Elektronické podpisovanie zmlúv

Možnosť využívania digitálneho/elektronického podpisu aj bez nutnosti používania eID tak, aby bola zabezpečená vymáhateľnosť takéhoto kontraktu aj v prípadoch jeho porušenia zo strany klienta/obchodného partnera. Právna úprava na finančnom trhu je v týchto aspektoch limitujúca.

8 Non-face-to-face identifikácia

Jasné zakotvenie non-face-to-face identifikácie ako možnej podľa právneho poriadku bez obmedzení AML zákonom.

9 Prístup nebankových PSPs do platobných systémov

Analýza možností prístupu platobných inštitúcií a eMoney inštitúcií do platobných systémov. Ide najmä o zefektívnenie a zjednodušenie prístupu nebankových PSPs do bankových systémov.

10 Certifikácia inovačných technológií

Možnosť “predschválenia” technológií zo strany NBS a to tým, že raz použitá technológia, by nebola predmetov zdĺhavého posudzovania zo strany NBS, ak by ju použila iná firma. Posudzovalo by sa len individuálne nastavenie procesov a systému technológie, nie jej základné funkcionality a fungovanie. FinTech spoločnosti totiž už v súčasnosti budujú na prístupných technických riešeniach pre jednotlivé moduly činnosti (napr. onboarding klienta, identifikácia online, podpisovanie zmlúv online etc.). Do budúcnosti sa tento trend len zvýši. Znalosť týchto modulov a predbežná “akceptácia” by zrýchlila proces vzniku a začiatku fungovania spoločnosti na trhu, znížila by jej náklady. Na druhej strane by zaručovala znalosť danej technológie pre NBS.

11 Uznávanie certifikácií

Niektoré trhové subjekty vzniesli pripomienku, že zahraničné certifikáty nie sú plne akceptované zo strany NBS. Túto požiadavku musíme analyzovať a v prípade, ka je to tak, tak zabezpečiť možnosť akceptácie certifikátov bez potreby zdĺhavého overovania vhodnosti danej certifikovanej technológie a jej bezpečnosti, spoľahlivosti etc.

12 Outsourcing funkcií finančnej inštitúcie

Analýza outsourcingu v oblasti finančných inštitúcií a prípadných návrhov na zlepšenie úpravy – zodpovednostné vzťahy a sub – outsourcing služieb finančných inštitúcií.
Analýza prípustnosti outsourcingu niektorých kritických funkcií – interná kontrola, audit, právne služby, compliance, AML & CTF.

13 Regulácia crowdfunding

Analýza potreby regulácie crowdinvestingu a crowdlendingu v podmienkach SR. Na základe analýzy rozhodnúť o príprave regulácie crowdfundingu.
V súčasnej dobe neexistencia regulácie oblasti crowdfundingu pôsobí ako prekážka rozvoja tohto odvetvia na Slovensku. Je preto potrebné zistiť vhodnosť a rozsah prípadnej regulácie a v prípade potreby ju pripraviť.

14 Zefektívnenie JSA

Zefektívnenie inštitútu Jednoduchej spoločnosti na akcie (JSA) z dôvodu zefektívnenia najmä crowdinvestigu, ako aj celkového startup prostredia v SR.

15 Regulácia ICO

Komplexná regulácia ICO (Initial Coin Offering). Zavedenie jasných štandardov pre ICO a virtuálne meny (napr. plnenie podmienok AML, transparentnosť, organizačné požiadavky) (legislatívny zámer 2019).
Toto opatrenie by bolo najviac inovatívne s najväčším potenciálom pritiahnuť zahraničných investorov a udržať slovenské inovatívne spoločnosti na Slovensku. Hoci sa jedná o vydávanie a predaj virtuálnych mien, tieto by boli vydávané a predávané za presne stanovených podmienok a správali by sa ako finančné nástroje.

16 Virtuálna peňaženka

Umožnenie registrácie virtuálnej peňaženky na účely daňového priznania (FR SR). V spojitosti s diskusiou o zdaňovaní virtuálnych mien mohla umožniť rýchly a prehľadný výber dane a zároveň transparentné podmienky zdanenie transakcií s virtuálnymi menami. Opatrenie by muselo tvoriť doplnok v prípade regulácie ICO.

17 Zrážková daň na virtuálne meny

Analýza možnosti zmeny súčasného nastavenia zdaňovania virtuálnych mien z dôvodu komplikovanosti. Viedlo by k zjednodušeniu a zároveň by v kombinácií s virtuálnou peňaženkou mohlo vytvoriť prehľadný systém zdaňovania virtuálnych mien.

18 Zrážková daň pri crowdfundingu

Analýza možností zjednodušenia zdaňovania pri crowdfundingu. Zjednotenie spôsobu zdaňovania pri crowdinvestingu a crowdlendingu.

19 Zdaňovanie pri ICO

Potreba analýzy komplexnej úpravy zdaňovania v prípade regulácie a vykonávania ICO v SR. Potrebné riešiť v spojitosti s virtuálnou peňaženkou a zrážkovou daňou na virtuálne meny. Citlivé nastavenie by mohlo priniesť prospech SR v zvýšení zdaňovania z transakcií pri ICO/obchodovaní s virtuálnymi menami a zároveň sprehľadniť systém.

20 Identifikácia právnych otázok/
problémov pri zavádzaní nových technológií

Všeobecná diskusia s NBS, bankami, poisťovňami a obchodníkmi s cennými papiermi o právnych a iných praktických otázkach súvisiacich so zavádzaním inovačných procesov. Banky a poisťovne komunikovali zatiaľ málo podnetov, pričom práve TB alebo SLSP zavádzajú aj v súčasnosti nové inovatívne produkty, takže musia mať dostatok identifikovaných „bariér“, ktoré by sme mohli analyzovať. V tejto oblasti pomôže aj projekt SRSP financovaný komisiou, ktorý bude zameraný na konkrétne legislatívne prekážky zavádzania inovácií (začiatok 11/2018).

21 Blockchain

Využitie blockchain technológie pre potreby finančných inštitúcií, ich regulácie etc. V súčasnosti prebieha analýza ÚVPII o možnostiach využitia blockchain technológie v podmienkach verejnej správy. Po jej ukončení (do konca roka 2018) by bolo vhodné túto tému rozbehnúť. Zatiaľ sa blockchain javí ako vhodný na vytváranie databáz operácií (napr. zmeny vlastníckych práv k cenným papierom) alebo transakcií . Nasadenie blockchain technológie do prostredia bánk a iných finančných inštitúcií

22 Challenger banks

Možnosť zjednodušenia zakladania tzv. “challenger” bánk, ktoré by mali na jedenej strane nižšie požiadavky na počiatočný kapitál a na druhej strane obmedzenú licenciu s ohľadom na rozsah vykonávaných (licencovaných) služieb. Challenger banky sa väčšinou sústredia na poskytovanie inovatívnych online bankových a platobných služieb. Zvýšené riziko je potrebné kompenzovať znížením rizík vyplývajúcich z činnosti takejto banky (napr. obmedzenia v oblasti rozsahu vykonávaných činností). Je potrebná hlbšia analýza prospešnosti takéhoto opatrenia.

23 Financovanie inovácii

Vytvorenie súhrnnej a prehľadnej informácie a postupu pre inovatívne spoločnosti o možnostiach financovania vývoja a výskumu a zavádzania projektov do života. Cieľ nie je vytvárať nové mechanizmy, ale prepojiť už existujúce štruktúry.
Regulácia Crowdfundingu a ICO by mohla technologickým a iným spoločnostiam vytvoriť alternatívne zdroje pre financovanie v SR, čo by mohlo podporiť domácich a prilákať zahraničných podnikateľov.

24 Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami

Vytvorenie spolupráce s univerzitami na Slovensku za účelom propagácie finančných inovácií a podpory výučby so zameraním na inovačné myslenie, využitie v praxi a podporu podnikateľského myslenia. Spolupráca s existujúcimi spoločnosťami na prezentáciách „success stories“. Organizovanie workshopov a konferencií, či už samostatne alebo v spolupráci s už existujúcimi platformami (napr. FinTech Summit).