Vysvetlenie k zákonu upravujúceho virtuálne meny

Napísal Pavol Trávnik

V Zbierke zákonov vyšiel dňa 18.7. 2018 zákon číslo 213/2018 Z. z. (Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Odhliadnúc od toho, že zákon o dani z poistenia vecne s virtuálnymi menami obsahovo nesúvisí, k uvedeným zmenám zákona by som rád priložil relevantné zdroje a dokumenty, vysvetľujúce postup zdaňovania v prípade nepodnikateľov a podnikateľov v súvislosti s nakládaním s kryptomenami. V prípade ďalších otázok, alebo úpravy komentára ma kontaktujte priamo na pavol.travnik@protonmail.com

Komentár Pavla Trávnika

Do pozornosti sa mi dostalo, že je nejasný postup pri uplatnení straty pri obchodovaní s kryptomenou a to konkrétne časť z dôvodovej správy:

Zdaniteľným príjmom plynúcich z virtuálnych mien je príjem z ich predaja znížený o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie, ak sú však výdavky vyššie ako dosiahnuté príjmy, na rozdiel sa neprihliada.

K Čl. III, K bodom 1 až 4 a 6 až 9, Dôvodová správa k zákonu č. 213/2018 Z. z.

V tomto prípade som dostal dotaz, či si FO nepodnikateľ môže uplatniť stratu v prípade obchodovania s kryptomenou. Prikláňam sa k názoru, že nemôže. Ako je uvedené v zdrojoch, novela zákona upravuje v Čl . IV bode 2., 3., 4. § 8 Ostatné príjmy ZDP. FO, trdične nevedie účtovníctvo a uplatnenie strát nie je možné obecne pri ostatných príjmoch. Viď § 8, odst. 2 druhá veta ZDP. “Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.”

Pokiaľ ste podnikateľ a vediete účtovníctvo a Váš príjem spadá pod § 6 Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu ZDP, na rozdiel medzi výdajmi a príjmom sa prihliada a to podľa § 6 odst. 6 ZDP, “Na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa odsekov 1 a 2 a základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa odseku 3 a 4 sa použijú ustanovenia § 17 až 29. Daňovník s príjmami podľa odsekov 1 a 2, ktorý vykáže daňovú stratu, upraví základ dane (čiastkový základ dane) podľa § 4 ods. 2 a § 30 (Odpočet daňovej straty).

Pokiaľ ste podnikateľ situácia nebude iná, nakoľko podľa § 19 odst. 2 písm v) “Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien podľa § 25b v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju do výšky úhrnu príjmu z ich predaja.”, tzn., že strata z ich predaja nemôže byť súčasťou základu dane.

Dosiahnuté zdaniteľné príjmy si daňovník môže znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky na dosiahnutie týchto príjmov. V zdaňovacom období predaja virtuálnych mien sú v súlade s § 19 ods. 2 písm. v) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien do výšky úhrnu príjmu z predaja virtuálnych mien. Ak sú úhrnné výdavky vyššie ako dosiahnuté príjmy z predaja virtuálnych mien, na rozdiel sa neprihliada, takže v úhrne nemožno dosiahnuť daňovú stratu. Ak daňovník dosiahne stratu z predaja jedného druhu virtuálnej meny a zisk z predaja druhej virtuálnej meny, stratu si započíta so ziskom, pretože ide stále o rovnaký druh príjmu.

Simona Kubová: Zdaňovanie bitcoinov a iných kryptomien od 1.10.2018, podnikajte.sk

Pre doplňujúci výklad môžete porovnať obdobné ustanovenie § 19 odst. 2 písm f).

Odsek 2 písm. f) – upravuje, za akých podmienok je možné považovať vstupnú cenu (§ 25a) akcií a ostatných cenných papierov (CP) pri ich predaji za daňový výdavok. Pri predaji sa porovnáva zvlášť úhrn vstupných cien (§ 25a) akcií a zvlášť úhrn vstupných cien (§ 25a) ostatných CP za zdaňovacie obdobie s úhrnom príjmov z ich predaja za zdaňovacie obdobie. V prípade dosiahnutia straty sa úhrn vstupných cien akcií a úhrn vstupných cien ostatných CP uznáva za daňový výdavok len do výšky úhrnu príjmov z ich predaja, tzn., že strata z ich predaja nemôže byť súčasťou základu dane.

Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková: Komentár k ZDP § 19 – Daňové výdavky, Verlag Dashöfer, du.cz

Čo sa týka nejasnosti stanovenia reálnej hodnoty a ocenenia (ceny obvyklej), odporúčam nachádzať ju s ohľadom na hodnotu/ocenenie, ktoré by bolo možné za prevod majetkochých práv v rozhodnom čase a mieste dosiahnuť pri rešpektovaní reálnych ekonomických vzťahov. (Najvyšší súd Českej Republiky, sp. zn. 31 Cdo 2428/2000). V tomto prípade si po vzore § 27 odst. 13 ZoU “Reálna hodnota virtuálnej meny je trhová cena v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zistená spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. V priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu.” odporúčam stanoviť interný predpis účtovnej jednotky, ktorý bude pre dané obdobie nemenný. Najbezpečnejší spôsob pre stanovanie reálnej ceny bude využitie agregácie cien búrz napr. prostredníctvom stránky coinmarketcap.com. Obdobný názor prezentoval aj Michal Hanych 24. 10. 2018 na právnom kolokviu Právní regulace kryptoměn na pôde Ústavu státu a práva v Prahe.

* FO – fyzická osoba
* ZDP – Zákon č. 595/2003 Z. z., Zákon o dani z príjmov
* ZoU – Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve

Zdroje

Znenie zákona, Legislatívny proces, Dôvodová správa

Čl. III
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
1. § 24 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Virtuálnu menu prepočítava účtovná jednotka na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 25 ods. 1 písm. h). Na virtuálnu menu sa § 4 ods. 7 vzťahuje primerane.“.
2. V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 13
1. odplatne nadobudnutá virtuálna mena,
2. virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu,
3. služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených menovitými hodnotami,
4. virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.“.
3. V § 25 ods. 5 prvej vete sa za slová „ktorým je“ vkladajú slová „virtuálna mena,“.
4. § 27 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Reálna hodnota virtuálnej meny je trhová cena v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zistená spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. V priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu.“.
5. Za § 39p sa vkladá § 39q, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39q
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2018
Ustanovenia § 24 ods. 10, § 25 ods. 1 písm. h) a § 27 ods. 13 sa prvýkrát použijú na ocenenie majetku a záväzkov pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí k 1. októbru 2018.“.

Dôvodová správa

K bodom 1 a 2
Dopĺňa sa spôsob oceňovania virtuálnej meny reálnou hodnotou vrátane majetku a služieb nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu.

K bodu 3
Pri stanovení ocenenia úbytku virtuálnej meny sa umožňuje použitie váženého aritmetického priemeru alebo metódy FIFO.

K bodu 4
Za reálnu hodnotu pre virtuálnu menu sa považuje cena zistená na verejnom trhu spôsobom, ktorý si účtovná jednotka pre danú virtuálnu menu zvolila.

K bodu 5
Podľa prechodných ustanovení sa ocenenie virtuálnej meny reálnou hodnotou použije prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky k 1. októbru 2018.

Čl. IV
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
1. § 2 sa dopĺňa písmenom ai), ktoré znie:
„ai) predajom virtuálnej meny výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.“.
2. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t) príjmy z predaja virtuálnej meny.“.
3. § 8 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17) Príjem podľa odseku 1 písm. t) z predaja virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny. Súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby pri použití ocenenia spôsobom podľa § 17 ods. 43. Ak bol majetok, z ktorého plynú príjmy podľa odsekov 1 a 2, nadobudnutý výmenou za virtuálnu menu, pri ocenení výdavkov vynaložených na dosiahnutie týchto príjmov sa postupuje spôsobom uvedeným v § 25b odsek 1.“.
4. V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n) príjem (výnos) z virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou v zdaňovacom období jej vyťaženia; tento príjem (výnos) sa zahrnie do základu dane v zdaňovacom období realizácie predaja virtuálnej meny,
o) suma rovnajúca sa rozdielu medzi reálnou hodnotou77ba) a vstupnou cenou podľa § 25b ods. 1 písm. a) pri virtuálnej mene nadobudnutej kúpou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 77ba znie:
77ba) § 25 ods. 1 písm. h) prvý bod a § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.“.
6. § 17 sa dopĺňa odsekom 43, ktorý znie:
„(43) Súčasťou základu dane je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k tejto výmene, pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou80acc) ku dňu výmeny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80acc znie:
80acc) § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.“.
7. V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v) výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien podľa § 25b v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju do výšky úhrnu príjmu z ich predaja.“.
8. Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý znie:
㤠25b
(1) Vstupnou cenou virtuálnej meny je
a) obstarávacia cena,118) ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou,
b) reálna hodnota,119b) ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.
(2) Vstupnou cenou majetku a služby nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu ku dňu výmeny je reálna hodnota119c) virtuálnej meny.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 119b a 119c znejú:
119b) § 25 ods. 1 písm. h) štvrtý bod a § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.“
119c) § 25 ods. 1 písm. h) tretí bod a § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.“
9. Za § 52zr sa vkladá § 52zs, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zs
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2018
Ustanovenia § 2 písm. ai), § 8 ods. 1 písm. t) a ods. 17, § 17 ods. 3 písm. n) a o) a ods. 43, § 19 ods. 2 písm. v) a § 25b sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 30. septembri 2018.“.

Dôvodová správa

K bodom 1 až 4 a 6 až 9
Navrhuje sa spresnenie zdaňovania príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny, pričom za predaj virtuálnej meny sa rozumie výmena virtuálnej meny za majetok alebo výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo jej odplatný prevod. Virtuálne meny nebudú predmetom zdanenia v momente ťažby alebo ich obstarania ale až v čase ich predaja. Zdaniteľným príjmom plynúcich z virtuálnych mien je príjem z ich predaja znížený o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie, ak sú však výdavky vyššie ako dosiahnuté príjmy, na rozdiel sa neprihliada. Navrhuje sa spôsob ocenenia virtuálnej meny v nadväznosti na spôsob jej nadobudnutia ako aj ocenenia majetku a služieb nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu. Ustanovenia spresňujúce postup zdanenia príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny sa použijú prvýkrát pri podaní daňového priznania od 1. októbra 2018.


Pavol Trávnik

ex-lawyer, IT developer, voluntaryist