Otázky a odpovede právnika k akceptovaniu kryptomien v podnikaní

Napísal Pavol Trávnik

Konferencia: Kryptomeny? Akceptujeme! sa blíži. Ak máte otázky, ktoré chcete zodpovedať, opýtajte sa priamo Pavla Trávnika na Facebooku v tomto vlákne prípadne emailom na pavol.travnik@protonmail.com a rád vám bezplatne poradí v právnej oblasti. Odpovede budú zverejnené na tejto stránke. Pýtajte sa ešte dnes, budeme radi, ak všetky otázky zodpovieme priamo na konferencii alebo priamo na tejto stránke.

 

# Dotaz č.1

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať na legálne spôsoby, prostredníctvom ktorých je možné sa vyhnúť dani z príjmu z kryptomien v SR. Na základe Usmernenia MF SR by sa mala zdaňovať aj výmena jednej kryptomeny za druhú, navyše je treba platiť aj zdravotné odvody. Z týchto dôvodov je súčasný daňový režim v SR omnoho nevýhodnejší ako v ostatných štátoch. Chcel by som sa teda spýtať, či by podľa Vášho názoru bolo možné založiť firmu v štáte s výhodnejším daňovým režimom (Cyprus, Malta alebo aj ČR), cez ktorú by bolo možné nakupovať a predávať kryptomeny a vyhnúť sa tak akejkoľvek dani na Slovensku? Máte s niečím takým skúsenosti? Aké veľké by boli náklady na toto riešenie? Bolo by možné previesť existujúce portfólio kryptomien na túto firmu, bez toho, aby došlo k zdaneniu?Bolo by nutné založiť na všetkých kryptoburzách osobitné korporátne účty? Mohla by sa takáto firma zúčastňovať na ICOs, aj keď sa obvykle vyžaduje KYC pre fyzicku osobu?

Taktiež by som sa chcel spýtať, či je v niektorých prípadoch možné považovať kryptomenu za cenný papier? Podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmu je od dane oslobodený príjem z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok. Konkrétne napr. NEX tvrdí, že ich tokeny budú “registered European security.” Viď:

What the Future Holds for Neon Exchange (NEX)

https://neonexchange.org/

Myslíte, že v tomto prípade, by bolo možné uvažovať o oslobodení od dane?

Pavol Trávnik odpovedá:

Usmernenie MFSR vykladá znenie zákona a v tomto prípade to činí správne. Ak by ste napríklad vymieňali cenný papier za cenný papier (len ilustratívne, kryptomeny nie sú cenný papier), museli by ste postupovať obdobne. Zákon nestanovuje u kryptomien žiadnu konkrétnu výnimku a v tomto prípade je nutné postupovať v súlade s obecným výkladovým ustanovením  § 2 písm. c) zákona o dani zpríjmov, ktorý stanoví “príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou“. Z tohoto príjmu, sa následne vypočítavajú aj odvody do zdravotnej poisťovne. Uznávam, že prípad Slovenska je z hľadiska celkového zdanenia veľmi nevýhodný. V tomto smere praje predovšetkým tým, ktorí zisky z kryptomien nevyberajú a dlhodobo ju držia. V takom prípade nedochádza k zámene a zdaniteľnému príjmu.

Offshore optimalizácii sa nevenujem a náklady s vytvorením právnickej osoby, ktorá by spravovala vaše kryptomeny nepoznám. V tomto prípade odporúčam navštíviť Konferenciu Kryptomeny? Akceptujeme! a skúsiť získať informácie od prednášajúcich. Pokiaľ uvedenú právnickú osobu založíte so základným imaním pozostávajúcim z vašich kryptomien, je možné povedať, že k zámene nedošlo. Tento prípad je ale potrebné rozobrať vo svetle judikatúry čo vyžaduje čas, nakoľko hrozí riziko, že daňová správa bude považovať vloženie kryptomien do spoločnosti za zámenu za podiel v nej. Darovanie na druhú stranu prichádza v úvahu ako legálna možnosť, pokiaľ jeho účelom nie je práve obchádzať zákon, čo by finančná správa mohla v tomto prípade namietnuť. Účel a inštitút darovania má svoje špecifiká a v tomto prípade darovanie novovzniknutej spoločnoti v inom štáte by bolo možné považovať za účelové. Zároveň pri predaji kryptomeny sa bude vychádzať z obstarávacej ceny darcu, takže zdaneniu výnosov sa osoba týmto spôdobom nevyhne. Iná situácia je na druhú stranu v Českej republike, kde pri darovaní medzi osobami blízkými dochádza k výpočtu základu dane na základe ceny v deň darovania. Na otázku, či by mohlo dôjsť k prípadu, kedy presuniete svoj majetok na inú právnickú osobu sa pokúsim odpovedať v priebehu niekoľkých dní.

Doplneňujem, vklad spoločníka fyzickej osoby nepodnikateľa do spoločnosti sa bude považovať za zdaniteľný príjem. Zdaniteľný príjem sa vypočíta ako rozdiel ocenenia vkladu a obstarávacej ceny kryptomeny. “Vklad zboží do společnosti má stejné účinky jako nákup zboží.” rozhodnutie NSS ČR, č. j. 5 Afs 151/2004 – 80 zhodne 15 Af 110/2015. Výklad bude obdobný aj na Slovensku.

Otázke, či by bolo nutné založiť na všetkých kryptoburzách korporátne účty nerozumiem. Je slobodnou voľbou podnikateľa, ktorú burzu si vyberie. Nemusí si zakládať účty na žiadnej burze, zákon žiadnu takú povinnosť nestanovuje.

Pokiaľ podmienky ICOs nedovoľujú “investície” právnických osôb, je potrebné takúto podmienku rešpektovať.

Kryptomeny nemajú povahu cenného papieru, nakoľko v nich štandartne nie je inkorporované žiadne právo a cenným papierom nie sú ani z hľadiska zákona.

Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa tohto zákona a práva podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.

1.Zákon nestanovuje pre kryptomeny podobu a formu zápisu, 2. nie sú s kryptomenou štandartne spojené žiadne práva podľa zákona o cenných papieroch, ale ani podľa občianského práva prípadne iného predpisu, 3. nie je možné od nikoho požadovať majetkové plnenie alebo výkon práv.

Tieto body by museli byť splnené kumulativne, pričom kryptomeny nesplňujú ani jednu z týchto zákonných náležitostí.

K NEX by som potreboval získať viac informácií a k jeho registrácii sa nemôžem preto vyjadriť. Účel kryptomien je vytvoriť decentralizovanú platformu na presun informácií. Ak by niekto uvedený token registroval na burze, stráca tým povahu kryptomeny ako decentralizovaného prostriedku a tak ako je bežne chápaná verejnosťou a stáva sa z nej cenný papier. Z môjho pohľadu sa cenný papier a kryptomena v klasickom význame vzájomne vylučujú. Čo sa týka účelu zdanenia, zostávam v tomto pesimistický a výnimku stanovenú pre cenné papiere nebude možné uplatniť, aj keď MF SR vydalo usmernenie, že sa ako cenné papiere účtovať majú. Uvedené usmernenie sa týka výhradne oceňovania kryptomien. Tento postup zo strany MF SR ohľadne oceňovania považujem zároveň za nešťastný, nakoľko vytvára dvojkolajnosť v prístupe oceňovania v porovnaní s inými statkami a komplikuje účtovanie podnikateľom, ktoré už je aj tak dosť neprehľadné pri použití obecných ustanovení zákona.

 

Mgr. Pavol Trávnik vyštudoval právo a právnu vedu na Paneurópskej vysokej škole. Už v roku 2016 mal v Paralelní Polis v Prahe ako prvý v Českej republike prednášku na tému Bitcoin v českom práve (audio, prezentácia). Publikoval článok Bitcoin v českém právu, ktorý rozobral a definoval Bitcoin v občianskom práve. V roku 2018 uvedenú definíciu prebralo a potvrdilo aj Ministerstvo Financií ČR vo svojom vyjadrení.

Absolvoval viaceré kurzy účtovníctva Hanky Trnkovej, ktoré sa venovali zdaneniu kryptomien priamo v Paralelní Polis v Prahe. Tejto téme sa v právnej oblasti venuje už 3 roky, pričom nazbieral nemalé znalosti o ktoré sa chce podeliť.

Upozorňujeme, že uvedené odpovede sú poskytované zdarma, nie sú poskytovaním právnych služieb a vylučujeme zodpovednosť za ich aplikáciu. Pokiaľ uvažujete nad akceptovaním kryptomien, obráťte sa na svojho právnika, daňového poradcu a účtovníka.


Pavol Trávnik

ex-lawyer, IT developer, voluntaryist