Manuál na prežitie

Cieľom tohto “manuálu” je zadefinovať základný rámec vnútorného fungovania (zakladateľského) kmeňa Paralelnej Polis (PP) v Bratislave.

Vízia

Našou víziou je svet, v ktorom majú ľudia možnosť odlúčiť sa od štátu a žiť v slobodnej spoločnosti.

Misia

Paralelná Polis propaguje, poskytuje a vytvára technológie a vzdelanie, ktoré ľudia potrebujú pre zapojenie sa do nezávislej spoločnosti a ochranu individuálnej slobody.

Hodnoty

Sloboda, voluntaryizmus, vzdelávanie (sa), aktívnosť/produkcia, kreativita/rast, …

Sloboda

Sloboda je základná hodnota PP.

Pozostáva z osobnej autonómie a má pasívnu časť (nikto mi neprikazuje) a aktívnu časť (produkcia, kreativita).

Strieborné pravidlo

Čo nechceš aby ostatní robili tebe, nerob ani ty im.

Rozhodovanie sa

Rozhodujeme sa slobodne. Riadime sa našimi osobnými a spoločnými hodnotami a zdravým rozumom. Rozhoduj sa tak, ako najlepšie vieš. Ak niečo nevieš, spýtaj sa. Poraď sa ak to považuješ za potrebné, no nepýtaj si povolenie.

Čiara ponoru / Spoločné rozhodovanie

Rozhodnutia, ktorých následky by mohli byť pod čiarou ponoru (rozhodnutia, ktoré majú zásadný vplyv na chod PP) radšej skonzultuj s ostatnými. Strategické rozhodnutia (použitie financií, strategické projekty) diskutujeme v tíme a pri rozhodovaní uprednostňujeme konsenzus.

Better done than perfect

Naše akcie nemusia byť dokonalé. Podstatné je, aby boli. Lepšie spraviť niečo s chybami, ako to nespraviť vôbec.

Učenie sa experimentovaním (Failing forward)

Neustále sa učíme, experimentujeme a skúšame nové prístupy. Žiadna skúsenosť nie je taká silná, ako keď sa niečo naučíš experimentovaním.

Skin in the game…

Dobrovoľné dohody (voluntarizmus)

Zo slobodného rozhodnutia vyplýva záväzok splniť dané rozhodnutie. Splň to, čo si sľúbil. Ľudia, s ktorými si uzavrel dohodu sa spoliehajú na tvoje slovo. Nesplnením dohody si znižuješ tvoju reputáciu. Dohoda sa dá kedykoľvek zmeniť, ak so zmenou súhlasia všetci, ktorí ju uzavreli. Ústnu dohodu si vážime rovnako ako písomnú zmluvu. Dôležité veci radšej niekde zapisuj, aby sa predišlo nedorozumeniam.

Zmeny

Sme otvorení všetkým nápadom a vylepšeniam. Buď otvorený k zmenám a neboj sa zmeny iniciovať. A keďže nápady nemá kto formálne schvaľovať, môžeš svoje nápady rovno aj realizovať. Ak na zrealizovanie nápodu treba viacerých, prizvi ich do teamu a realizuj nápad s nimi.

Tímy / pracovné skupiny

Komplexnejšie projekty a aktivity realizujeme v tímoch, ktoré vznikajú spontánne na základe potreby, záujmu a časových možností členov. Ak to pomôže fungovaniu tímu, môže tím vybrať niekoho za svojho koordinátora / lídra.

Angažovanosť / manažovanie očakávaní

Každý máme rôzne veľa času venovať sa PP. Preto je dobré manažovať očakávania ako svoje, tak aj ostatných. Je dobré ujasniť si koľko času môžeš a chceš venovať aktivitám PP a dať o tom vedieť ostatným, hlavne ak sa tvoje možnosti zmenia.

Transparentnosť a zdieľanie (interne)

Keď niečo robíme, zdieľame to s ostatnými v tíme. Zdieľame naše skúsenosti, výsledky experimentov a v podstate všetko, čo považujeme za podstatné.

Komunikácia smerom von / médiá

Na komunikáciu s médiami máme vytvorenú pracovnú skupinu, ktorá ako jediná komunikuje navonok za celú PP.

Zmienky v médiách zapisujeme v zdieľanom dokumente.

Aktívna komunikácia

Všetko stojí (a padá) na komunikácii:

Pochváľ, keď sa ti niečo páči
Namietaj, keď nesúhlasíš
Pýtaj sa, keď je niečo nejasné
Povedz nie, ak ti niečo nevyhovuje
Odpovedaj, keď sa ťa pýtajú (nie, neviem, “no comment” sú tiež odpovede)
Dávaj spätnú väzbu
Kritiku prijímaj s otvorenou mysľou
Podeľ sa so zaujímavými informáciami
Navrhuj vylepšenia
Počúvaj ostatných a žiadaj, aby vypočuli oni teba. Počúvať ale neznamená poslúchať
Povedz, keď máš pochybnosti, obavy, alebo len predtuchu
Hovor pravdu

Naše kruhy / (ne)organizačná štruktúra

Nemáme formálnu organizačnú štruktúru, nemáme formálne pozície a nemáme šéfov. Máme prirodzených lídrov. Lídrom môže byť len ten, kto si zaslúži rešpekt ostatných.

V Paralelnej Polis existujú 2 základné členské kruhy (skupiny) a jeden nečlenský kruh:

Členské kruhy

Členovia Boardu – platiaci členovia advisory boardu

Členovia OZ – platiaci členovia občianskeho združenia PP

Nečlenský kruh

PP positive – ďalší podporovatelia PP, ktorí nie sú formálnymi členmi Boardu alebo OZ.

Členstvo

Prijímanie členov

Ten, kto je v súlade / nie je v rozpore s misiou, víziou a hodnotami PP, sa môže stať členom PP na odporúčanie minimálne troch existujúcich členov PP. Členom PP sa nemôže stať politicky exponovaná osoba, alebo osoba blízka politicky exponovanej osobe.

Prijímacieho stretnutia sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen PP.

Prijímací proces

Potenciálny člen získa odporúčanie od minimálne 3 členov
Jeden z 3 členov pozve členov PP na stretnutie s potenciálnym členom
Členovia rozhodnú o prijatí / neprijatí člena. Použi Rozhodovaciu schému

Vetovanie

Odchod a vylúčenie člena

Členovia sa dobrovoľne rozhodujú o svojom odchode.

Podnet na vylúčenie člena môže podať ktorýkoľvek člen a môže to urobiť aj anonymne.

V prípade, že za dané (?) obdobie je na jedného člena podaných viac ako x podnetov na vylúčenie.

O vylúčení člena sa rozhodujú členovia na základe Rozhodovacej matice.

Interné komunikačné nástroje

Úložiská: Keybase pre členov PP, google drive pre PP positive
Informácie a diskusie (vlákna) FB skupina Paralelný Sociál pre PP positive, MatterMost.
Live chat na operatívnu komunikáciu (Signal) – skupiny podľa kruhov